สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
Mar 15, 2019

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ความท้าทายขององค์กร

สสอ.งาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ลำปาง งาว


ข้อมูลทั่วไปของอำเภองาว
Mar 15, 2019

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ สภาพทางสังคม ที่ตั้งและอาณาเขต

ข้อมูลอำเภองาว ลำปาง งาวสถานบริการสาธารณสุข อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Mar 14, 2019

สถานบริการสาธารณสุข อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว เป็นหน่วยงานบริหารและสนับสนุนหน่วยบริการ 2. โรงพยาบาลชุมชนงาว เป็นหน่วยงานบริการสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นหน่วยงานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ....

สถานบริการสาธารณสุขอำเภองาว