สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"

รายการ update
krxb-nwthang-n-kar-cad-sux-cad-c-357015b576.pdf 

December 15, 2019
hnangsux-mi-khorngkar-deiyw-c0d6869be9.pdf 

December 13, 2019
eb1-khx-32-kha-sang-tng-tang-phu-a68f36c211.pdf 

December 13, 2019
eb-3-khx-1-khx-11-xeksar-phey-ph-77069886de.pdf 

December 13, 2019
skhrphy-3ae1fecfcc.pdf 

December 13, 2019
eb4-khx-1-khx-xnu-yati-phey-phr--5e8b53e27a.docx 

December 13, 2019
sng-prakas-sanakngan-plad-krathr-07a69624e7.pdf 

December 13, 2019
xeksar-kar-cad-sux-cad-cang-60d522d5eb.pdf 

December 13, 2019
eb-2-khx-prakar-sanakngan-plad-k-c5e5456d2b.pdf 

December 13, 2019
eb2-khx-33-khx-xnuyat-na-prakas--a21e2c752b.pdf 

December 13, 2019
eb-2-khx-31-kha-sang-tng-tang-ce-7d42be6daf.pdf 

December 13, 2019
eb-2-khx-31-khx-phey-phr-web-kha-76e1d12cd1.pdf

December 13, 2019
khorngkar-phathna-rabb-kakab-tid-a267434f98.pdf 

December 13, 2019
xnumati-cadsrr-ngb-praman-24c96c6e4e.pdf 

December 13, 2019
bb-2-khx-31-xnumati-phnkar-cad-s-0f4a818f15.pdf 

December 13, 2019
eb2-khx-3-khx-phey-phr-phl-kar-c-4d2a1cff09.pdf 

December 13, 2019
eb2-khx-3-khx-phey-phr-phl-kar-c-40cfaa09f3.pdf

December 13, 2019
eb-2-khx-2-prakas-sanakngan-sath-146365e687.pdf 

December 13, 2019
eb1-khx-13-khx-xnu-yateb1-khx-13-khx-xnu-yati-phey-phr-a487a05ca3.pdf i-phey-phr-edd15c65c7.pdf

December 13, 2019
eb1-khx2-rayngan-kar-wikheraah-c-f40d0cfaa7.pdf

December 13, 2019
สขร.เดือน ตุลาคม 

November 28, 2019
EB4 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ สขร 

November 28, 2019
EB2 ข้อ 3.3 ขออนุญาตนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง แนวทางทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

November 28, 2019
EB 2 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ web คำสั่ง ปิด ปลด

November 28, 2019
EB 2 ข้อ 3.1 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

November 28, 2019
ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงให้ ผอ.รพ.สค.

November 28, 2019
EB 2 ข้อ ประการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

November 28, 2019
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

November 28, 2019
อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

November 28, 2019
EB 2 ข้อ 2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว มาตรการกำกับดูแล.pdf 

November 28, 2019
eb-2-khx-1-khx-xnuyat-na-prakas--54d11a5de0.pdf 

November 28, 2019
EB1-ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี62.pdf 

November 26, 2019
ขอเผยแพร่ วิเคราะห์จัดซื้องาว 62.pdf

November 26, 2019
SOP พัสดุ(ก่อนปรับ) 

August 20, 2019
คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure SOP) อสม..pdf 

August 19, 2019
SOP แผนงานโครงการ.pdf 

August 19, 2019
รายงานผลการกำกับติดตาม 

August 19, 2019
sop วิธีการนิเทศงาน.pdf 

August 19, 2019
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ 

August 19, 2019
sop การจัดทำแผนปฏิบัติงาน.pdf 

August 19, 2019
SOP งานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว.pdf 

August 19, 2019
SOP การรายงานโรคติดต่อทีต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง.pdf 

August 19, 2019
SOPระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT/CKD/CVD Risk).pdf 

August 19, 2019
SOP การตรวจร้านอาหารแผงลอยอาหาร (Food sanitation Spector).pdf 

August 19, 2019
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรัตภาครัฐ 

August 19, 2019
sop การตรวจสอบภายใน.pdf 

August 19, 2019
SOP การจัดทำบัญชีของหน่วยงาน.pdf 

August 19, 2019
SOP การจ่ายเงินของหน่วยงาน.pdf 

August 19, 2019
หนังสือเชิญประชุม 

August 19, 2019
SOP การเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ.pdf 

August 19, 2019
sop การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 

August 19, 2019
sop งานสารบัญ.pdf 

August 19, 2019
รายงานผลการปฎิบัติงานและเผยแพร่ 

August 19, 2019
sop การเบิกพัสดุ.pdf 

August 19, 2019
บันทึกอนุญาตเผยแพร่.pdf 

August 19, 2019
สรุปข้อร้องเรียนการทุจริต.pdf 

August 19, 2019
รายการสรุปผลการดำเนินงานเเรื่องเรื่องร้องเรียน จำนวนครั้ง.pdf 

August 19, 2019
รายการสรุปผลการดำเนินงานเเรื่องเรื่องร้องเรียน.pdf 

August 19, 2019
รายงานผลและสรุปผลปฏิบัติงานตามแผน.pdf 

August 19, 2019
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ.pdf 

August 19, 2019
ประกาศผลการดำเนินงาน.pdf 

August 19, 2019
รายงานการร้องเรียน งวด 2 กรกฏาคม 62 

August 14, 2019
แจ้งอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 62 

August 14, 2019
แผนยุทธศาสตร์ปี 62 

August 14, 2019
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร 

August 13, 2019
ขออนุมัติจัดประชุม 

August 13, 2019
รูปกิจกรรม 

August 13, 2019
รายงานผล 

August 13, 2019
รายงานผลดำเนินการตามโครงการ 

August 13, 2019
ขออนุญาติเผยแพน่โครงการ 

August 13, 2019
หนังสือเชิญวิทยากร 

August 13, 2019
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

August 13, 2019
รายงานสรุปผล ร้องเรียนทั่วไป 

May 7, 2019
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายสถานบริการ 

May 7, 2019
นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

May 7, 2019
แนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

May 7, 2019
ข้อบังคับจรรยาบรรณ 2560 

May 7, 2019
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

May 7, 2019
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

ยุทศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

May 7, 2019
ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุขอำเภองาว 

May 7, 2019
ITA (Integrity and Transparency Assessment ) 

March 25, 2019
แผนยุทธศาสตร์ ปร 2562 

March 21, 2019
รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ 

March 21, 2019
Flow chart การร้องเรียน 

March 21, 2019
รายงานผล กรณีไม่มีร้องเรียน 

March 21, 2019
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต 

March 21, 2019
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

March 20, 2019
คู่มือการปฏิบัติงานการใบรับรองสิทธิสวัส 

March 20, 2019
ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

March 20, 2019
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

March 20, 2019
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 

March 20, 2019
การประชุม พชอ.ครั้งที่ 1 

March 19, 2019
ประกาศการเผยแพร่ข้อมูล 

March 15, 2019
เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์

March 15, 2019
ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

March 15, 2019
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

December 24, 2018
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561

December 24, 2018
ขออนุมัติแผนประจำปีค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตปี2562

December 24, 2018
ระกาศมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

December 14, 2018
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี2562

December 14, 2018
สั่งปิด-ปลดประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว

December 14, 2018
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ปีงบประมาณ 2562

December 14, 2018
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุญาตเผยแพร่โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ 

August 21, 2018
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 

August 21, 2018
แนวทางการใช้รถยนต์ราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว 

August 19, 2018
คู่มือการดำเนินงาน การบริหารการจัดการโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

July 5, 2018
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสสอ.งาว  

June 28, 2018
ทดสอบอัพโหลด 

June 27, 2018
รายงานผลการปรับปรุงมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

June 27, 2018
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

June 13, 2018
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

May 31, 2018
รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาวสีขาวครั้งที่1/61 

May 30, 2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาวสีขาว 

May 30, 2018
รายงานการประชุมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

May 30, 2018
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.งาว 

May 30, 2018
รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 

May 30, 2018
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานการให้บริการและการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.งาว 

May 30, 2018
คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

May 22, 2018
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

May 22, 2018
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุข

April 5, 2018
คู่มือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

April 1, 2018
ผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว

March 31, 2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว

March 30, 2018
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข2560

March 30, 2018

รายการ update
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

August 14, 2019
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน 

August 14, 2019
สขร กรกฏาคม 62 

August 14, 2019
สขร มิถุนายน 62 

August 14, 2019
สขร พฤษภาคม 62 

August 14, 2019
สขร มีนาคม 62 

August 14, 2019
สขร กุมภาพันธ์ 62 

August 14, 2019
สขร.มกราคม 62 

August 14, 2019
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนทั่วไป 

August 13, 2019
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

December 24, 2018
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) เดือนพฤศจิกายน 61

December 14, 2018
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.เดือนตุลาคม 61

December 14, 2018
แบบสขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

August 18, 2018
แบบ สขร.ประจำเดือน มิ.ย. 2561

August 18, 2018
แบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 

June 28, 2018
แบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2561 

June 28, 2018
แบบ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2561 

June 28, 2018
แบบ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

June 28, 2018
แบบ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2561 

June 28, 2018
แบบสขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2560 

June 28, 2018
แบบสขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 

June 28, 2018
แบบสขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 

June 28, 2018
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ปี 2561

March 30, 2018
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

March 30, 2018
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี2560 สสอ.งาวแก้ไข

January 10, 2018
ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และขอเผยแพร่บนเวปไซต์

December 28, 2017
ขออนุญาติเผยแพร่แจ้งหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

December 28, 2017

รายการ update